Skladištenje robe

Skladištenje robe: planiranje i organizacija skladištenja

Skladištenje robe je ključni deo lanca snabdevanja koji omogućava upravljanje inventarom, kao i neometanu isporuku pošiljke do potrošača. Planiranje i organizacija skladišta su od suštinskog značaja za poslovanje svih kompanija bez obzira na njihovu veličinu ili industriju u kojoj posluju.

Da bi se razumeo proces planiranja i organizacije skladišta, potrebno je prvo objasniti šta skladištenje podrazumeva. 

Šta je skladištenje robe?

Skladištenje robe

Skladištenje robe je proces čuvanja robe i materijala u odgovarajućim prostorijama i objektima. Ono uključuje nadzor i kontrolu nad robom dok je ona u skladištu. Predstavićemo nekoliko primera skadištenja u raznim industrijama: 

 • U industriji prehrambenih proizvoda: skladištenje se odnosi na držanje sveže hrane u temperaturno prilagođenim uslovima kako bi im se produžio vek trajanja.
 • U logistici e-prodaje: skladištenje se odnosi na čuvanje proizvoda u distribucionim centrima pre isporuke kupcima.
 • U farmaceutskoj industriji: skladištenje se odnosi na čuvanje lekova u uslovima kojim se održava njihov kvalitet i bezbednost. Vodi se računa o osvetljenosti prostora, kao i o temperaturi i vlazi. 

Planiranje skladištenja robe

Lokacija skladišta

Skladištenje robe ima ključnu ulogu u procesu distribucije do korisnika. Zato je važno da se proces skladištenja pažljivo isplanira i menja u skladu sa potražnjom. Ovo podrazumeva razmatranje svih relevantnih faktora koji utiču na uspešno čuvanje i distribuciju robe.

Planiranje skladištenja robe sastoji se od:

 • Analiza potreba i zahteva 

Ovo je prvi i ključan deo planiranja skladištenja. Potrebno je analizirati fluktuaciju robe i nivo zaliha koji je potreban da bi se osigurala redovna dostava, kao i da bi se prostor skladišta racionalno iskoristio. 

Dakle, ukoliko prodaja nove letnje kolekcije ide i bolje od očekivanog, potreba za tom robom raste, otuda se zahtev za njom takođe povećava. Stoga je neophodno trebovati više robe. Ipak, ako se završava zimska sezona, jasno je da je potreba za toplom obućom smanjena, te će i zahtevi shodno tome biti manji ili nikakvi. 

Kako bi ove analize bile adekvatno sprovedene neophodno je imati tačne podatke o količini i obimu robe koji se nalazi u radnjama, kao i o potražnji iste. 

 • Odabir optimalne lokacije 

Odabir optimalne lokacije skladišta ima izuzetan značaj za efikasnost lanca snabdevanja. Lokacija treba da bude strateški pozicionirana tako da bude dovoljno blizu i dobavljača i kupaca. Takođe veoma je važno da skladište ima u blizini potrebnu infrastrukturu da bi se omogućio brz i siguran prevoz robe.

Prilikom odabira lokacije, važno je uzeti u obzir lokalne zakone i regulative, koje određuju gde se roba može skladištiti i kakva vozila imaju pristup odabranoj lokaciji. Jednostavnije rečeno, ukoliko na primer kamion ne može da pređe preko mosta koji vodi do skladišta zbog težinskih ograničenja, jasno je da takva lokacija nije dobar izbor. 

Uz to i klimatski uslovi igraju važnu ulogu, pogotovo ako se roba mora skladištiti pod određenim uslovima, kao što je slučaj sa prehrambrenim proizvodima. Zato nije najpametnije skladišta za ovaj tip robe pozicionirati u suviše toplim predelima. 

 • Proračun skladišnog prostora 

Proračun sladišnog prostora omogućava racionalnu i efikasnu upotrebu punih kapaciteta skladišta. Postiže se izračunavanjem prostora koji će roba zauzeti, kao i određivanjem resursa potrebnih za njeno čuvanje. Nekada su se ovakve radnje izvodile manuelno, ali razvojem tehnologije ovaj proces je digitalizovan i samim tim olakšan. 

Ovom zadatku posvećuju se menadžeri skladišta koji treba da bude svesni optimalnog rasporeda robe u skladištu, maksimalnih kapaciteta skladišta, i toga kako da upotrebi tehnologiju i automatizaciju da bi se postigla maksimalna fleksiblnost isporuke.

 • Izbor skladišnih sistema

Skladišni sistemi

Postoji nekoliko često korišćenih skladišnih sistema. Izabrati adekvatan sistem skladišta je važna odluka, jer je svaki tip skladišta pogodan za određenu vrstu i oblik robe. Najčešće korišćeni skladišni sistemi uključuju:

Najzastupljeniji tip sistema skladištenja. Sastoji se od vertikalnih stubova i horizontalnih polica i igra veliku ulogu u uštedi prostora. 

 • Konzolni regali

Predviđeni za uske i dugačke materijale, kao što su recimo cevi. 

 • ASRS (Automated Storage and Retrieval Systems) 

Koriste robotiku i automatizovane mašine za skladištenje i prikupljanje robe i smanjuju potrebu za manuelnim rukovanjem. 

 • Mezaninski sistemi 

Koriste se za što efikasnije korišćenje vertikalnog prostora u skladištu.

Organizacija skladištenja robe

Organizacija skladištenja robe

Proces organizacije skladištenja robe, uključuje nekoliko ključnih koraka kojima se obezbeđuje efikasno upravljanje, skladištenje i prevoz robe. Organizacija skladištenja robe prolazeći kroz ceo proces od prijema do transporta robe, izgleda ovako:

 • Prijem robe 

Prijem robe je početni korak u procesu organizacije skladišta. U ovoj fazi roba koja dolazi u skladište se proverava, prebrojava i evidentira. Ovo je od velikog značaja, jer se greške i oštećenja na robi primete čim roba dođe do skladišta, te je tada moguća adekvatna reakcija.

Prijem robe je i najbolja prilika da se proveri da li količina robe odgovara onoj napisanoj na narudžbini. Nakon prihvatanja vrši se utovar robe, tokom kojeg se roba smešta u skladišta i dobija potrebne identifkacione oznake, najčešće u formi bar koda.

 • Prerada robe 

Prerada robe obuhvata sortiranje, pakovanje i obeležavanje robe u skladištu. U ovoj fazi skladištenja roba se sortira na palate ili police, pakuje u odgovarajuće kontejnere i dobija potrebne oznake, šifre ili kodove koje olakšavaju menadžment skladišta.

Poslednja aktivnost u sklopu prerade robe je njena priprema za skladištenje. Tu se roba smešta u odgovarajuće delove skladišta i na odgovorajuće police u skladu sa sistematizacijom koju skladište koristi. Ovo olakšava kasniju dostavu robe i kontrolisanje zaliha.

 • Čuvanje robe 

 Čuvanje robe je jedan od najvažnijih aspekata organizacije skladištenja robe i ima za cilj pravilno očuvanje kvaliteta i integriteta robe tokom skladištenja. U ovo spada:

 • Kontrola temperature i uslova skladišta

U zavisnostu od vrste i namene robe, temperature i fizički uslovi skladišta mogu igrati ključnu ulogu u očuvanju njenog kvaliteta.

 •  Pravljenje inventara

Jasno praćenje inventara omogućava organizovanje zaliha i brzu i efikasnu dostavu robe.

 • Bezbednost robe

Mere bezbednosti robe uključuju kamere, praćenje, sistem alarma, ograda i drugih metoda kontrole bezbednosti robe.

 • Prevoz robe

Transport robe je poslednja faza u procesu organizacije skladišta. U ovoj fazi, roba se priprema za isporuku i prevoz do odredišta. To može uključivati pakovanje robe u ambalažu koja se koristi za transport, popunjavanje potrebnih dokumenata kao i planiranje transporta.

U ovoj fazi se takođe upravlja rizicima koji dolaze sa transportom robe. To se postiže osiguranjem i garancijama, kojima se kupcima jamči da će dobiti robu koju su naručili i da će ona izgledati i funkcionisati onako kako je predstavljeno prilikom prodaje.

Upravljanje zalihama

Upravljanje zalihama - skladištenje robe

Upravljanje zalihama je veoma bitan aspekt skladištenja robe. Odnosi se na praćenje, kontrolu i optimizaciju nivoa zaliha robe u skadištu, i to kroz sledeće korake:

 • Praćenje i kontrola zaliha 

Praćenje zaliha je osnovna i najvažnija aktivnost pri upravljanju zaliha. To uključuje redovno i tačno beleženje odlazaka i dolazaka robe, kao i evidentiranje promena stanja zaliha. Time se dobija jasna slika o količini robe u skladištu. Kontrola zaliha je zapravo uspostavljanje sistema koji sprečava da dođe do manjka ili viška robe.

Pravilnom kontrolom i praćenjem zaliha omogućava smanjenje rizika od gubitka robe ili neusklađenosti troškova skladištenja. U ovom svrhu koriste se i brojne tehnologije, i obrazovanje i obuka osoblja koje upravlja skladišem.

 • Inventura

Inventura je process fizičkog prebrojavanja zaliha kako se bi se utrvrdilo tačno stanje zaliha u skladištu. Inventura se mora obavljati periodično i obično u jasno određenim vremenskim razmacima. Time se primećuju greške, neusklađenosti ili krađe.

Inventura se može obavljati mesečno, kvartalno ili godišnje, a može se obavljati i ad hoc ukoliko za to postoje potrebe. Kontinuirana inventura predviđa stalno praćenje robe. To se postiže korišćenjem modernih tehnologija, kao što su bar kodovi i skeneri, čime se omogućava praćenje inventara u realnom vremenu.

 • Optimizacija nivoa zaliha 

Optimizacija nivoa zaliha se odnosi na uspostavljanje ravnoteže između zadovoljenja potreba kupaca i minimiziranja troškova skladišta. Najvažniji deo ovog procesa je određivanje optimalnih količina roba na osnovu analize potražnje. Takođe potrebno je pratiti vreme isporuke, troškove skladištenja, kao i statističke podatke vezane za reklamacije.

Cilj je imati dovoljno zaliha da se zadovolje potecijalne potrebe kupaca, ali da ih ne bude previše jer to povećava troškove skladištenja. Balans se može postići ako se prate i anticipiraju potrebe kupaca.

 • Rotacija zaliha i principi FIFO, FEFO I LIFO  

Rotacija zaliha je važan koncept u upravljanju skladištima. Postoje različiti faktori koji utiču na rotaciju zaliha kao što su: potražnja kupaca, sezonske varijacije, promocije, rok trajanja robe koja se rotira. Pravilnom rotacijom smanjuju se troškovi skladištenja i čuva se kvalitet robe. U ovom smislu postoje dva često primenjivana principa:

 • FIFO (First in first out) po kojem se najstarije zalihe koriste prvo.
 • FEFO (First expire first out) po kojem se roba sa najkraćim rokom trajanja plasira prva na tržište. 
 •  LIFO (Last in first out) po kojem se najnovije zalihe koriste prvo.

Oglasite i pronađite slobodan prostor za skladištenje brzo i lako 

Prostor za skladištenje robe

 • Oglasi slobnodno skladište 

Nema potrebe da Vaš dostupni skladišni prostor stoji neiskorišćen, pretvorite ga u ponudu na KleverCargo platformi i uvećajte svoj mesečni prihod. Ovo možete uraditi u par jednostavnih koraka:

1.Ulogujete se (ako nemate nalog reigustrijete se, reigstracija je besplatna) na svoj KleverCargo nalog i pritisnite na dugme +Napravi novo, odaberite opciju Ponuda za skladištenje

KleverCargo skladištenje robe

2. Otvoriće Vam se nov prozor – Iznajmi skladište, gde treba da unesete neopohodne podatke: 

 • Kategorija, tip i vrsta skladišta
 • Kontrola temperature 
 • Otprema skladišta 
 • Lokacija
 • Dokumentacija 

KleverCargo skladištenje robe

3. Potom je ostalo samo da pritisnete na dugme Dodavanje ponude skladišta i to je to, oglasili ste svoje skladište u svega tri jednostavna koraka. 

 • Pronađi slobodno skladište 

Pronalazak dostupnog skladišta ume biti izazovan zadatak. Ipak, KleverCargo platforma direktno spaja one koji nude skladišni prostor i one kojima je on neophodan, i sve to na digitalnoj centralizovanoj platformi koja je jednostavna za upotrebu. 

Sve što je potrebno da uradite kako biste pronašli slobodan skladišni prostor jeste da ispratite sledeće korake: 

1. Ulogujete se (ako nemate nalog reigustrijete se, reigstracija je besplatna) na svoj KleverCargo nalog i pritisnite na dugme Pretraži ponude, odaberite opciju Ponuda za skladištenje

KleverCargo oglašavanje skladišta

2. Pred Vama će se pojaviti prozor sa dostupnim skladištima na platformi, ukoliko želite da pronađete pogodniju lokaciju ili tip skladišta koji Vam odgovara, možete se služiti FILTER opcijom. 

KleverCargo izajmi skladište

3. Kada nađete odgovarajuće skladište, pritisnite na dugme Zakupi skladište i otvoriće Vam se nov prozor Detalji ponude za skladištenje. Neophodno je da unesete podatke o svom tovaru, priložite dokumentaciju i na kraju Zahtevate cenu

KleverCargo skladištenje robe

Skladištenje je bitan sektor lanca snabdevanja

Skladištenje robe

Skladištenje robe je komplikovan proces koji uključuje modernu tehnologiju, kao i stručno i obučeno osoblje. Planiranje skladištenja robe čini da dostava i prevoz robe budu efikasniji i da se zadovolje potrebe i očekivanja potrošaća. 

Registrujte se na KleverCargo platformu i iskoristite berzu skladišta da ponudite ili iznajmite skladišta najrazličitijih veličina i sa različitim sistemima skladištenja. Ukoliko imate nekih nedoumica oko korišćenja platforme, pogledajte video tutorijal ili pozovite KleverCargo korisničku podršku.

Scroll to Top