prevoz opasnih materija

Prevoz opasnih materija: šta je ADR dokument i kako ga dobiti?

Od ukupne količine opasnih materija u međunarodnom prevozu najviše se transportuje drumskim prevozom. Šteta koju nestručno rukovanje ovim materijama može prouzrokovati je nemerljiva, te je važno da ovim teretom upravljaju samo iskusna lica koja su upoznata sa svim pravilima i sigurnosnim merama za prevoz opasnih materija.

Da bi se u potpunosti razumela odgovornost, kao i čitava procedura prilikom prevoza opasnih materija, potrebno je prvo znati koja se to roba svrstava u ovu grupu i kada je poseban oprez obavezan. 

Šta spada u opasne materije?

opasne materije i prevoz

U opasne materije spadaju one supstance koje predstavljaju opasnost po zdravlje i život ljudi ili ugrožavaju životnu okolinu. To su sledeće materije:

 • eksplozivne supstance,
 • zapaljive supstance,
 • gasovi,
 • otrovne supstance,
 • radioaktivne supstance,
 • nagrizajuće supstance.

Šta je ADR?

ADR je sporazum koji propisuje pravila o pravilnom pakovanju, osiguravanju i prevozu opasnog tereta.

 • Poreklo

ADR je skraćenica za Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe koji je donet u Ženevi 1957. godine. Na svake dve godine se prilagođava savremenim tehničkim dostignućima. 

 • Primena

Odredbe iz ADR sporazuma trenutno se primenjuju u 53 države širom Evrope i par država van evropskih granica. To je omogućilo:

 1. bolje poštovanje sigurnosnih propisa,
 2. veću usklađenost državnih i međunarodnih propisa,
 3. efektniji i sigurniji transport opasnih materija i
 4. maksimalnu bezbednost po životnu sredinu i ljude.
 • Ciljevi i značaj

ADR sporazum je napravljen u cilju zaštite ljudi i životne sredine, ali i da bi se omogućio bezbedan transport opasnih materija do odredišta i sprečile potencijalne katastrofe.

ADR klasifikacija opasnih materija

opasne materije

U ADR sporazumu postoji klasifikacija opasnih materija, koja obuhvata devet različitih klasa:

 1. eksplozivne materije,
 2. opasni gasovi,
 3. zapaljive tečne materije,
 4. zapaljive čvrste materije,
 5. oksidirajuće materije,
 6. otrovne i infektivne materije,
 7. radioaktivne materije,
 8. korozivne materije i 
 9. ostale opasne materije.

Označavanje opasnih materija

Upakovana opasna materija je propisno označena ako se na ambalaži nalaze:

1. UN broj

UN broj je četvorocifreni broj kojim se obeležava opasna materija. Svaka opasna materija ima svoj jedinsten broj. UN brojevi se kreću u opsegu od 0001 do 3500.

2. Ambalažni kod

Ambalažni kod se sastoji od niza brojeva i velikih slova. Bitna su sledeća slova:

 • X – oznaka za jako, srednje i slabo opasnu materiju,
 • Y – oznaka za srednje i slabo opasnu materiju,
 • Z – oznaka za slabo opasnu materiju.

Neki od brojeva koji se mogu naći u ambalažnom kodu su:

 • 66 – izuzetno otrovna materija,
 • 33 – lako zapaljiva tečnost,
 • 90 – ostale opasne materije bez dodatnih opasnosti,
 • 239 – zapaljiv gas sa burnim reakcijama

3. Listica opasnosti

Listice opasnosti su posebne oznake za opasne materije. Svaka opasna materija ima svoju oznaku romboidnog oblika. U zavisnosti od vrste opasne materije, oznaka može biti zelena, narandžasta, crvena, bela, crna, žuta ili plava.

Ambalaža i pakovanje opasnih materija

Ambalaža u kojoj se prevoze opasne materije mora da bude:

 1. sigurna za životnu sredinu, ljude i životinje,
 2. potpuno zatvorena i nepropustljiva,
 3. dovoljno čvrsta,
 4. od odgovarajućeg materijala otpornog na opasnu materiju i
 5. izrađena prema propisanim standardima.

ADR sertifikat

adr sertifikat prevoz opasne materije transport

ADR sertifikat vozačima omogućava da prevoze opasne materije preko granica države. Takođe, njime se određuju obaveze i odgovornosti svih učesnika u lancu snabdevanja opasnim materijama.

ADR sertifikat važi pet godina. Kako bi ga dobio, vozač mora da prođe obuku o opasnim materijama koja se sastoji od osnovne obuke, koju prolaze svi vozači, i tri specijalistička programa: 

 • o prevozu eksplozivnih materija,
 • o prevozu radioaktivnih materija i
 • o prevozu opasnih materija u cisternama.

Pronađite pouzdane saradnike za prevoz opasnih materija 

KleverCargo je digitalna platforma za razmenu tereta na kojoj postoji široka mreža stručnih i kvalifikovanih prevoznika za raznovrsne tipove tereta, pa i za opasne materije. Ostvarivanje saradnje i sklapanje dogovora preko platforme je krajnje jednostavno i može se sprovesti u svega par koraka:

1. Kada se prijavite na svoj nalog, treba da odaberete opciju +Napravi novo i kliknete na Zahtev za prevoz. 

KleverCargo prevoznik

2. Tada će Vam se otvoriti stranica kao na slici ispod. Važno je da precizno popunite sva polja ispravnim podacima o Vašem teretu kako bi prevoznici mogli da imaju sve neophodne informacije prilikom razmatranja aktuelnih ponuda. 

KleverCargo

3. Bitno je da označite da je vaš tovar zapravo opasan (ADR). Klikom na Da u ADR sekciji obezbeđujete da samo adekvatni prevoznici koji su stručni za prevoz ovakve robe daju svoju cenu na Vašu ponudu.

KleverCargo ADR

4. Kada ste uneli sve podatke preostalo je samo da pritisnete na Dodaj zahtev za prevoz i sačekate cenu koja Vam odgovara.

Drumski prevoz opasnih materija

drumski prevoz opasnih materija

Kako bi se drumski prevoz opasnih materija sprovodio legalno i bezbedno, vozila i vozači moraju da ispune odgovarajuće zahteve i obaveze:

1. Tehnički zahtevi za vozila i opremu

Svako vozilo kojim se prevoze opasne materije, pored uobičajenog tehničkog pregleda, prolazi i dodatne provere električnih instalacija i kočionog sistema. Takođe, dozvoljeno je da vozilo vuče maksimalno jednu prikolicu ili poluprikolicu. 

Vozilo mora biti propisno obeleženo:

 • ukoliko se prevoze radioaktivne materije, sa tri simbola upozorenja,
 • ukoliko se prevoze neke od ostalih opasnih materija, sa dva znaka za označavanje takvog vozila.

Od obavezne opreme u vozilu se mora nalaziti sledeće:

 1. alat i dizalica za vozilo,
 2. najmanje dva aparata za gašenje požara,
 3. dve baterijske električne lampe,
 4. jednu prenosnu lampu,
 5. dva trougla,
 6. dve zastavice za označavanje vozila,
 7. dve lopate i jedan pijuk.

2. Obuka vozača i ostalog osoblja

Vozači moraju proći obuku o opasnim materijama kako bi dobili licencu za njihov prevoz. U obavezi su da je produže pre isteka važenja, a ukoliko to ne urade na vreme, automatski gube pravo na nju. Kako bi produžili svoju licencu, vozači moraju ponovo proći kurs kako bi obnovili znanje o opasnim materijama.

Uz vozača, u vozilu se mora nalaziti i savetnik za bezbednost, čiji zadatak je smanjivanje ili sprečavanje rizika u prevozu opasnih materija. On je u obavezi da prođe kroz specijalizovanu obuku kako bi dobio licencu za savetnika. 

3. Neophodne dozvole

prevoz opasnih materija

Tokom prevoza opasnih materija u vozilu se sve vreme moraju nalaziti sledeća dokumenta:

1. Sertifikat za vozača

Sertifikat za vozača je dokument koji vozači dobijaju kada prođu kurs o opasnim materijama i njihovom transportu. 

Postoje četiri vrste sertifikata za vozača:

 • osnovni,
 • za vozače eksplozivnih materija,
 • za vozače radioaktivnih materija i 
 • za vozače cisterni.

2. Sertifikat za vozilo

Sertifikat za vozilo dobija se ako vozilo, pored osnovnog tehničkog pregleda, prođe dodatne provere električnih instalacija vozila, tahografa, kao i ABS-a i sistema za trajno kočenje.

3. Isprava kojom se garantuje bezbedan transport

Isprava o bezbednom transportu se popunjava prilikom utovara opasnih materija. Važno je da se u nju unesu sledeći podaci:

 • ime i adresa pošiljaoca,
 • naziv i identifikacioni UN broj opasne materije,
 • vrsta ambalaže,
 • broj paketa,
 • količina robe i
 • ime i adresa primaoca.

4. Uputstvo o posebnim bezbednosnim merama

Uputstvo o merama bezbednosti pošiljalac predaje vozaču najkasnije prilikom utovara robe. Ukoliko dođe do nezgode, vozač treba da postupi u skladu sa pravilima koja se nalaze u uputstvu u kom se moraju naći:

 • podaci o opasnoj materiji,
 • podaci o mogućim opasnostima,
 • brojevi telefona policije i vatrogasaca,
 • prva pomoć i zaštitna opremu,
 • mere predostrožnosti u slučaju nezgode i
 • kontakt i adresa pošiljaoca.

5. Dozvola za transport

Dozvola za transport je dokument kojim nadležni organ vozaču odobrava prevoz opasne materije.

6. Potvrda da je roba pravilno osigurana

Potvrda o osiguranju robe je dokument kojim vozač garantuje da je opasna materija smeštena u vozilo poštovajući sve neophodne mere zaštite i sigurnosti.

Sigurnosne mere

sigurnosne mere adr sertifikat

Kako bi prevoz opasnih materija bio bezbedan, vozači i ostalo osoblje moraju znati i poštovati sledeće sigurnosne mere:

 • Mere prilikom utovara i istovara

Utovar i istovar opasnih materija moraju se obaviti isključivo na mestu određenom za to. Ono mora biti dovoljno udaljeno od naseljenih mesta i javnih puteva, i propisno označeno i zaštićeno od prisustva neovlašćenih lica. 

Na njemu nije dozvoljeno:

 1. korišćenje uređaja koji mogu da izazovu požar,
 2. pušenje i upotreba upaljača i šibica,
 3. korišćenje alata koji varniče,
 4. rad motora vozila.

Po pravilu, utovar i istovar se vrše danju. Ukoliko to nije moguće, mesto mora biti osvetljeno električnim uređajima koji ne mogu izazvati požar ili eksploziju.

 • Mere prilikom transporta

Prilikom transporta opasnih materija u vozilu se ne sme nalaziti niko osim vozača, suvozača i pratioca. Vozilo se ne sme kretati brže od 80% od najveće dozvoljene brzine na određenom delu puta. Takođe, brzina vozila nikada ne sme prelaziti 70km/h. Ukoliko se u vozilu prevoze otrovi, maksimalna brzina kojom se vozilo sme kretati je 60km/h.

Nadležni organ može izdati i posebne mere kojih se vozač mora držati prilikom transporta, kao što su:

 1. obavezan pravac kretanja,
 2. prevoz bez zaustavljanja,
 3. ograničenja zbog vremenskih uslova ili
 4. vremenski intervali za kretanje.
 • Postupci u slučaju nezgode

U slučaju saobraćajne nezgode, vozač je dužan da:

 1. Isključi motor vozila,
 2. Ugasi požar, ukoliko je nastao,
 3. Spreči širenje i prosipanje opasne materije,
 4. Iz vozila iznese sva dokumenta o prevozu opasne materije,
 5. Udalji sve prolaznike od mesta nezgode,
 6. Propisno obeleži mesto nezgode i
 7. Obavesti najbližu policijsku stanicu o nezgodi i vrsti opasne materije.

Prevoz opasnih materija iziskuje odgovornost i stručnost

prevoz opasnih materija

Mada nije toliko čest, prevoz opasnih materija zahteva posebnu obuku, odgovornost i pripremljenost kako bi se izbegle katastrofe prilikom transporta. Zato je za vlasnike ovakvog tereta važno da pronađu pouzdane vozače sa odgovarajućim vozilima i ADR sertifikatom. 

Rešenje je KleverCargo. U samo nekoliko klikova možete se besplatno registrovati na platformu i krenuti u potragu za adekvatnim i proverenim ponudama prevoza.

Scroll to Top