Međunarodni transport robe

Međunarodni transport robe: neophodna dokumentacija za drumski prevoz tereta

Međunarodni transport robe je prevoz robe van granica jedne države, što omogućava razmenu raznovrsnih proizvoda između različitih zemalja. Posebno je važan jer ne raspolažu sve zemlje istim sirovinama i resursima, te nisu u mogućnosti da do određenih proizvoda dođu u okviru granica svoje države. 

Postoji nekoliko uobičajenih načina međunarodnog transporta robe: železnički, drumski, vodeni i avio transport. Među njima se drumski prevoz izdvaja kao najfleksibilniji i najekonomičniji, te je veliki broj onih koji se odlučuju za ovaj tip prevoza robe.

Međunarodni transport robe drumskim putem 

Međunadorni transport robe

Drumski prevoz tereta je jedini vid transporta koji se može sprovesti direktno od pošiljaoca do primaoca. To ga čini glavnim izborom za prevoz tereta, kada je njegova realizacija moguća. Šta više, drumski transport čini oko 49% ukupnog transporta robe u Evropi. Takođe, evropskoj ekonomiji donosi više od 370 milijardi evra godišnje.

Još jedna bitna osobina drumskog prevoza jeste pogodnost za stvaranje novih radnih mesta. Usled ekspanzije onlajn kupovine, sve je veća potražnja za poslovima iz oblasti transporta i logistike. Zato nikada ne može biti dovoljno vozača, čak više od 50% ukupnog broja zaposlenih u sektoru saobraćaja čine vozači teretnih vozila.

Kako bi se međunarodni drumski prevoz tereta realizovao nephodno je prelaženje minimum jedne, a nekada i više granica, te je važno biti informisan o carinskim procedurama i neophodnoj dokumentaciji.  

Carinske procedure i papirologija

Međunarodni transport robe

Carinska tarifa

Evropska unija je osnovala Carinsku uniju po kojoj sve njene članice deluju kao jedno carinsko telo. To znači da se vozačima zemalja koje su članice EU ne naplaćuju nikakve tarife prilikom prolaska kroz granicu, dok se vozačima ostalih zemalja naplaćuje jednaka tarifa za prelaz granice svake od članica Evropske unije. Carinska tarifa određuje se, pre svega, na osnovu:

 • porekla robe
 • namene robe
 • posebnosti robe
 • stepena obrade robe
 • vrste materijala od kojeg je roba izrađena
 • privredne delatnosti za koju je roba predviđena

Carinske procedure i kontrola

Kada stigne na carinu, vozač je dužan da carinskom organu preda carinsku deklaraciju i sve neophodne transportne dokumente. Ono što carinski službenik proverava odnosi se na sledeće:

 • da li je roba iz dokumentacije uredno dopremljena,
 • da li su podneta sva potrebna dokumenta i
 • da li dokumentacija sadrži sve neophodne podatke.

Dok se utvrđuje ispravnost podnetih dokumenata, drugi carinski službenik proverava stanje samog tovara. Kada se sve to obavi, sledi postupak puštanja robe, odnosno nadležno lice carine dozvoljava vozaču da nesmetano prođe carinu.

Transportni dokumenti

Kako bi se međunarodni drumski prevoz robe sprovodio legalno, vozač, vozilo i sama pošiljka moraju posedovati određena dokumenta:

Dokumenta vozača

1. Putni nalog

Putni nalog
Izvor: https://autoportal.rs/

Putni nalog je dokument kojim se dozvoljava upotreba vozila u drumskom saobraćaju. Vozači njime garantuju da je njihovo vozilo tehnički ispravno.

2. Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Vozačka dozvola je osnovni dokument koji vozač mora imati kod sebe. Uz osnovne lične podatke, ona sadrži i podatak o osposobljenosti vozača za upravljanje određenim vozilom.

3. Međunarodna vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Međunarodna vozačka dozvola je dokument koji omogućava vozaču da upravlja vozilom van granica svoje države. Uz nju se obavezno koristi i nacionalna vozačka dozvola.

4. Lična karta i pasoš

Lična karta je osnovni identifikacioni dokument. Pasoš je osnovni putni dokument. Izdaje se radi prelaska granice i boravka u stranoj državi. 

5. Viza

Viza je putni dokument kojim se vozaču dozvoljava ulazak i boravak u stranoj zemlji. Vozačima se najčešće izdaju Šengen vize, koje važe šest meseci. One im dozvoljavaju neograničen broj ulazaka u sve države članice EU.

6. Dokument o zaposlenosti

Pojedine države od vozača traže da dokažu da su u stalnom radnom odnosu u preduzeću za međunarodni drumski prevoz. Za to može poslužiti ugovor o radu, ček od poslednje plate ili izjava poslodavca.

7. Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje je potvrda kojom se obezbeđuju prava na zdravstvenu zaštitu i novčanu nadoknadu u slučaju povrede na radu.

8. Tahografske kartice

Tahografske kartice su sredstvo kojim preduzeća ili nadležni organi prate aktivnosti vozača. Njima se kontrolišu brzina kretanja, koliko dugo je vozilo u pokretu, da li je vozač pravio pauze i tome slično.

Dokumenta za vozilo

Međunarodni transport robe

1. Saobraćajna dozvola

Saobraćajna dozvola je glavni dokument koji vozaču dozvoljava da koristi vozilo. To je osnovni dokument o vozilu kojim se dokazuje da vozilo ispunjava potrebne uslove za učestvovanje u saobraćaju. Od vozača se očekuje da ga uvek ima kod sebe prilikom vožnje.

2. Polisa osiguranja od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje vozila. Bez njega se vozilo ne bi moglo registrovati. Ova polisa štiti vozača ukoliko svojim vozilom načini štetu drugom vozilu. To znači da načinjenu štetu plaća osiguravajuće društvo, a ne vozač.

3. Međunarodna polisa osiguranja (Zeleni karton)

Međunarodna polisa osiguranja je dokument koji se izdaje uz osiguranje od autoodgovornosti. Vozač njime garantuje da njegovo vozilo poseduje važeće osiguranje tokom boravka u inostranstvu. Rok važenja joj je godinu dana ili dok ne istekne registracija vozila.

4. Potvrda o sposobnosti korišćenja vozila u drumskom saobraćaju

Da bi moglo da učestvuje u drumskom saobraćaju, vozilo mora da ispunjava određene tehničke uslove. To se odnosi na buku i emisije štetnih gasova jednog vozila. Ovom potvrdom vozač dokazuje da njegovo vozilo ispunjava zahteve Pravilnika o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima.

Dokumenta za pošiljku

1. CMR dokument (Međunarodni drumski tovarni list)

CMR je tovarni list kojim se dokazuje da je prevoznik primio robu za prevoz. Ovaj dokument obavezuje prevoznika da robu bezbedno preveze i preda primaocu. Sadrži sledeće:

 • informacije o pošiljaocu robe,
 • informacije o primaocu robe i
 • informacije o vrsti i količini robe.

Danas se mnogo češće koriste CMR dokumenti u elektronskoj formi. KleverCargo berza tereta i transporta omogućava svojim korisnicima direktno preuzimanje CMR dokumenata u samo nekoliko klikova.

CMR dokument

2. CEMT (Evropska konferencija ministara saobraćaja)

CEMT dozvola je propusnica za nesmetan prevoz evropskim putevima. Transport robe se odvija isključivo kroz države članice CEMT-a. Dozvola mora uvek stajati u vozilu prilikom vožnje, bilo da je ono opterećeno ili ne. Period važenja dozvole je godinu dana.

Ovaj dokument je donet kako bi se smanjila emisija štetnih gasova u atmosferu. 

3. Dozvola za međunarodni transport

Dozvola za međunarodni transport je dokument kojim država, u koju vozač ulazi, dozvoljava da se vrši prevoz robe na njenoj teritoriji.

4. TIR karnet 

TIR karnet nije neophodan dokument za međunarodni transport robe koji se obavlja drumskim putem, ali ipak donosi mnoge pogodnosti. On se koristi kako bi se olakšali carinski postupci i dodeljuje se isključivo pouzdanim i proverenim prevoznicima. Posedovanjem ovog dokumenta i TIR tablice olakšava se transport robe, jer nema dodatnih pregleda vozila koje je u tranzitu. Time se smanjuje vreme potrebno za carinske formalnosti i sprečavaju se gužve na graničnim prelazima.

Kako bi prevozili robu pod TIR karnetom, vozači su dužni da:

 • unapred carini dostave podatke o teretu koji prevoze, 
 • na prednju i zadnju stranu vozila zalepe TIR tablicu i
 • kod sebe imaju dokumente koji potvrđuju da je vozilu dozvoljen ovakav vid prevoza robe.

 

5. ATA karnet (Pasoš za robu)

ATA karnet je carinski dokument za privremeni prevoz robe. Vozačima omogućava da prevoze neocarinjenu robu kroz države koje su prihvatile ATA karnet. Tako se smanjuju administrativni poslovi i ubrzava se prelazak preko granice. Period važenja mu je godinu dana. Izdaje ga Privredna komora Srbije.

6. JCI (Jedinstvena carinska isprava)

Jedinstvena carinska isprava JCI
Izvor: https://officepro.rs/

Jedinstvena carinska isprava predstavlja pisani carinski obrazac. Može se koristiti u papirnoj ili elektronskoj formi. U njemu su zavedeni svi carinski postupci i formalnosti.

7. Deklaracija o carinskoj vrednosti

Deklaracija o carinskoj vrednosti je dokument u koji se unose podaci o vrednosti robe koja se prevozi. Uz pomoć nje špediter može da ocarini robu.

8. Atest proizvođača

Atest je dokument koji izdaje proizvođač. Njime se garantuje da roba ispunjava potrebne standarde i da je prošla sva testiranja.

9. Trgovačka faktura

Trgovačka faktura je osnovni dokument o pošiljci. To je račun koji izdaje prodavac na ime i adresu kupca. U njoj se nalaze sledeći podaci:

 • vrsta i količina robe,
 • cena po jedinici mere,
 • ukupna cena robe izražena u odgovarajućoj valuti,
 • informacije o prodavcu i kupcu,
 • način plaćanja i
 • pravila isporuke robe.

10. Otpremnica

Ovo je dokument koji se dostavlja uz trgovačku fakturu, sadrži:

 • informacije o kupcu, 
 • registarski broj vozila u koje se roba utovaruje,
 • informacije o vozaču i
 • informacije o karakteristikama robe.

Otpremnica se kreira na kraju ispunjenja porudžbine i njome se potvrđuje da je roba spremna za transport. Prodavac je dužan da izradi tri kopije otpremnice, po primerak za kupca, skladište i računovodstvno rodavca. 

11. Uverenje o poreklu robe

Predstavlja dokaz o poreklu robe. Izdaje ga carina države iz koje se roba izvozi. Postoje dve vrste uverenja o poreklu robe:

 • Forma A  

Ovaj dokument se drugačije zove uverenje o domaćem poreklu robe. Izdaje se za izvoz u države u kojima roba iz Srbije ima povlašćeno mesto u trgovini (SAD, Rusija, Japan, Novi Zeland, Kanada).

Da bi se dobio ovaj dokument, neophodno je da roba bude domaćeg porekla. To znači da mora u potpunosti biti proizvedena od domaćih sirovina i materijala.

 • EUR 1 

Izdaje se za izvoz u države u kojima roba iz Srbije nema povlašćeno mesto u trgovini. Bitno je da ovaj dokument ne bude stariji od četiri meseca prilikom podnošenja zemlji uvoznici. Takođe, izdaje se isključivo na zahtev kupca.

Licenca za prevoz tereta

Licenca za prevoz tereta

Licenca za prevoz tereta je dokument koji pravnom licu dopušta da vrši javni prevoz, odnosno da naplaćuje uslugu prevoza. Neophodna je za vozila čija je nosivost preko 3,5 tone. Ukoliko se ne poseduje, kazne su od 80 do 800 hiljada dinara. Ova licenca obnavlja se na svakih deset godina.

Postoje dve vrste licenci:

 • za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju 
 • za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju

Zahtev za dobijanje licence se podnosi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Da bi pravno lice dobilo licencu za prevoz, mora da poseduje sledeće:

 1. poslovni ugled,
 2. finansijsku sposobnost,
 3. profesionalnu osposobljenost,
 4. realno i stalno sedište preduzeća,
 5. najmanje jedno teretno vozilo i
 6. najmanje jednog vozača po teretnom vozilu.

Pronađi lokalne i međunarodne ponude tereta brzo i jednostavno 

Međunarodni prevoz robe KleverCargo

Dokumentacija i procedura međunarodnog transporta robe već je dovoljno komplikovana, zato Vam ne treba da dodatno brinete o pronalaženju tereta i pouzdanih poslovnih partnera.

KleverCargo berza tereta je digitalna platforma koja Vas spaja direktno sa nalogodavcima i špediterima kojima je potreban prevoz za njihovu robu. Dodatni plus jeste što svu neophodnu dokumentaciju možete čuvati na platformi i tako je uvek imate dostupnu na jednom mestu. Takođe, postoji opcija generisanja CMR-a koji se automatski popunjava podacima koje ste uneli prilikom kreiranja ponude. 

Sam proes postavljanja ponude je veoma jednostavan i može se sprovesti u svega nekoliko koraka:

1. Pronađite opciju Ponuda za vozilo.

Ponuda za vozilo

2. Potom je neophodno da unesete relevantne podatke: 

Međunarodni transport robe KleverCargo

3. Na kraju ostale su jedino Dodatne informacije koje se tiču tipa transporta, ADR-a, CMR osiguranja, a čak postoji i opcija manuelnog unošenja dodatnih informacija koja je tu kako ništa ne bi bilo izostavljeno. 

Međunarodni transport robe KleverCargo

4. Kliknite na Dodavanje ponude za vozilo i to je to. Vaša ponuda je postavljena i nalogodavci transporta moći će da je pronađu.

 

Prednosti međunarodnog transporta robe drumskim putem

Međunarodni transport robe drumskim putem

Drumski prevoz ima mnoge prednosti kojima se izdvaja od ostalih vidova transporta:

1. Fleksibilnost

Drumski prevoz je u potpunosti usmeren ka kupcima. Ukoliko se promene njihove potrebe, vozači se mogu brzo i efektivno tome prilagoditi. 

Takođe, vozači su fleksibilni i ako dođe do nepredviđenih okolnosti na putu, poput saobraćajnih nezgoda. Uz promenu rute bez poteškoća sprečavaju se gubici u vremenu prevoza.

2. Dostupnost

Drumski prevoz robe je prilagodljiv svim vrstama pošiljki. Asortiman vozila je veliki, pa se lako može pronaći odgovarajuće prevozno sredstvo za svaki tip robe.

Takođe, vozači prevoze robu prema dogovoru sa kupcima. To omogućava kupcima da učestvuju u odlukama o prevozu robe, kao što je vreme njegovog izvođenja.

3. Brzina

Zahvaljujući dobroj mreži evropskih puteva, vozačima drumskog prevoza je olakšana vožnja. Time se dobija na brzini prevoza robe. Vozači ne gube vreme ni prilikom preuzimanja robe, zbog čega se prevoz odvija u rekordnom roku.   

4. Isporuka od vrata do vrata

Isporuka od vrata do vrata je najveća prednost drumskog prevoza. Ona omogućava prevoz robe  čak i do zabačenih lokacija, što nije izvodljivo sa ostalim vidovima transporta. 

Međunarodni transport robe je neophodan

Međunarodni transport robe drumskim putem

Zahvaljujući fleksibilnosti i isplativosti drumskog prevoza, vozači imaju gotovo neograničene mogućnosti direktne isporuke pošiljki sa jednog na drugo mesto. Čak i da ste se odlučili za neki od ostalih tipova transporta, u nekom trenutku ćete morati da koristite drumski prevoz. Ipak, međunarodni transport robe drumskim putem zahteva kompleksnu dokumentaciju, postarajte se da imate sve što je neophodno.  

Besplatna registracija na KleverCargo platformu omogućiće Vam da sva neophodna dokumenta sačuvate na jednom mestu i da uvek imate dostupne raznovrsne ponude tereta. 

Scroll to Top